Algemene voorwaarden

In het onderstaande overzicht kan je zien welke algemene voorwaarden Verbind het Kind hanteert;

Algemeen:

Verbind het kind is opgericht door Inge Buiting-Banning, gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de KvK onder nummer 89125517

Verbind het kind richt zich op het trainen van groepen kinderen op de basisschool, het trainen van individuele kinderen in een kleine groep en individuele begeleiding.

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Verbind het kind en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Verhindering:

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

De ouder dient tijdens de trainingsbijeenkomst telefonisch bereikbaar te zijn.

Tarieven:

De actuele tarieven zijn op te vragen. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind/de groep inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (>dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Bij het niet verschijnen op een afspraak, worden de kosten voor één training berekend.

Betalingsvoorwaarden:

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De school/ouder/verzorger van het kind/de groep verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Verbind het kind t.n.v. NL25 ABNA 0118711911

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Verbind het kind een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Verbind het kind gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten € 5,00 per nota, in rekening brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Verbind het Kind genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Verbind het kind gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de school/ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Aansprakelijkheid:

Het advies van Verbind het kind is oplossingsgericht zonder dat te garanderen. De praktijk Verbind het kind is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van praktijk Verbinding maken met kinderen. Voor lichamelijk of psychische klachten raad ik u aan om contact op te nemen met uw huisarts.

Annulering door opdrachtnemer:

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt/groep te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annuleren c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100 % van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Vertrouwelijkheid:

Praktijk Verbind het kind is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de trainingen en/of coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de basisschool/ouder/verzorger. Praktijk Verbind het kind is in het bezit van een privacyverklaring.

Klachtenprocedure:

Indien de opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

Na kennisname en bespreking van de klacht met de opdrachtnemer zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Contact

VERBIND HET KIND

Wilhelminastraat 10

7001 GW Doetinchem

info@verbindhetkind.nl

0623037393

KVK 89125517